home
Algemene voorwaarden Dierencentrum Ommehof


Artikel 1
Deze algemene pensionvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Ommehof ook te noemen dierencentrum en de eigenaar c.q. degenen met wie de pensionovereenkomst is aangegaan voor het betreffende huisdier.
Artikel 2
In het dierencentrum worden alleen huisdieren die volledig geent zijn opgenomen. Dit houdt in tegen: a) Hondenziekte – de enting moet minimaal 3 weken en maximaal 2 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn gegeven. b) Parvo – de enting moet minimaal 3 weken en maximaal 1 jaar voor de eerste verbijfdag zijn gegeven. c) Kennelhoest – de injectie moet minimaal 3 weken n maximaal 1 jaar voor de eerste verblijfsdag zijn gegeven Neusdruppels minimaal 48 uur van te voren em maximaal een jaar voor de eerste verblifsdag zijn gegeven. Het is aan het dierencentrum toegestaan een deugdelijk entbewijs te verlangen van de vaccinaties en dat onder zich te houden voor de duur van het verblijf. |Het verblijf van het huisdier wordt onherroepbaar geweigerd indien de vaccinatie niet of onvoldoende deugdelijk kan worden aangetoond, alles naar oordeel van het dierencetrum.
Artikel 3
De verantwoordelijkheid voor het huisdier op het terrein van het dierencentrum ligt bij de eigenaar, zolang die daar aanwezig is. Dieren mogen op geen enkele voorwaarde vrijelijk over het bedoelde terrein bewegen. Het dierencentrum kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor enig gebrek indien onomstotelijk vast staat dat men in gebreke is gebleven in het toezicht c.q. de verzorging ten opzichte van het desbetreffende huisdier.
Artikel 4
Ieder aangeboden huisdier dient vrij te zijn van parasieten. Indien een huisdier onder medische behandeling staat en de eigenaar voortzetting van die behandeling wenst, dient hij een nauwkeurig schriftelijke opgave te doen van alle relevante gegevens omtrent het huisdier, de behandeling etc.. Alle medicijnen en/of medische hulpmiddelen dienen in ruime maten aan het dierencentrum kosteloos ter beschikking gesteld te worden. Hulp van enige dierenarts komt volledig ten laste van de eigenaar.
Artikel 5
Het dierencentrum verplicht zich het huisdier zo optimaal als mogelijke verzorging te geven. Bij eventuele geconstateerde ziekte zal onmiddellijk een dierenarts worden ingeschakeld. Alle kosten dienaangaande kunnen rechtstreeks door de dierenarts aan de eigenaar in rekening gebracht worden. Indien het huisdier aantoonbaar in het dierencentrum een ziekte of gebrek heeft opgelopen, zijn de medische kosten voor het dierencentrum. Alle overige kosten en/of schade daaruit direct of indirect voortvloeiend kunnen nimmer op het dierencentrum worden verhaald en is elke aansprakelijkheid uitgesloten.
Artikel 6
Indien op het reserveringsformulier of op andere wijze niet juiste informatie c.q. onvolledige informatie is verstrekt, zullen alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de eigenaar komen.
Artikel 7
Voor ieder in het dierencentrum op te nemen huisdier dient de eigenaar een reserveringsformulier in te dienen dat volledig en naar waarheid is ingevuld en ondertekend.
Artikel 8
Alle kosten, in ruime zin van het woord, die ontstaan buiten de normale kosten van de verzorging en in pension houden, worden na afloop van het verblijf in het dierencentrum aan de eigenaar in rekening gebracht.
Artikel 9
De overeengekomen verblijfsduur mag niet overschreden worden als alleen met toestemming van het dierencentrum. Bij overschrijding van de bedoelde duur is het dierencentrum voor als dan gemachtigd door de eigenaar om te handelen volgens goed gebruik. Alle kosten die daar worden gemaakt kunnen in en buiten rechte op de eigenaar worden verhaald.
Artikel 10
In geval van overlijden van het huisdier tijdens het verblijf zal gehandeld worden overeenkomstig de instructies op het reserveringsformulier. Bij ontbreken van instructies dienaangaande zal het dierencentrum naar eigen goeddunken en goed gebruik handelen.
Artikel 11
Indien de eigenaar niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet ten opzichte van het dierencentrum kan het dierencentrum overgaan tot incassering van de vordering, zowel in als buiten rechte, door haarzelf of door derden. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden op de eigenaar, inclusief de wettelijk te berekenen vertragingsrente.
Artikel 12
Uitzonderingen en afwijkingen ten opzichte van deze voorwaarden kunnen allen na een schriftelijke bevestiging van het dierencentrum met het dierencentrum worden overeengekomen.

home